If we don't change, we can't grow. If we don't grow, we aren't living. -Gail Sheehy